Oferta ubezpieczenia

PROGRAM UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA ZA GRANICĄ Z POMOCĄ ASSISTANCE

DLA ZAŁÓG JEDNOSTKI S/Y BERG

JAKO UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE, NA SEZON 2010


1. Zakres Ubezpieczenia:

KOSZTY LECZENIA + ASSISTANCE

1. Pomoc medyczna, a w tym:1.  Transport medyczny do przychodni lub szpitala;

2.  Konsultacje lekarskie;

3.  Badania lekarskie, zabiegi, medykamenty, środki opatrunkowe przepisane przez lekarza;

4.  Pobyt w szpitalu – Centrum Operacyjne rezerwuje miejsca, organizuje dowóz, informuje szpital o warunkach płatności, pozostaje w ciągłym kontakcie ze szpitalem;

5.  Transport medyczny ubezpieczonego do innego szpitala;

6.  Informacje przed podróżą,

7.  Badania ambulatoryjne / pomoc doraźna.

2. Transport ubezpieczonego do kraju;
3. Organizacja transportu zwłok do kraju w przypadku śmierci ubezpieczonego;
4. Transport ubezpieczonych członków rodziny do kraju w przypadku śmierci ubezpieczonego;
5. Kontynuacja podróży;
6. Koszty hotelu dla towarzyszącego, jednego członka rodziny w przypadku, gdy ubezpieczony jest hospitalizowany;
7. Koszty wizyty bliskiej osoby, gdy ubezpieczony jest hospitalizowany;
8. Opieka nad nieletnimi dziećmi, organizacja i pokrycie kosztów transportu niepełnoletnich dzieci do miejsca zamieszkania w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego;
9. Koszty wcześniejszego powrotu ubezpieczonego do kraju z powodu ciężkiej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny, a także w przypadku poważnych zdarzeń losowych w miejscu zamieszkania;
10. Koszty pomocy prawnej zapewnienie pomocy prawnej i opłacenie honorarium adwokata w sytuacji, gdy ubezpieczony popadł w konflikt z wymiarem sprawiedliwości;
11. Kaucja udzielenie pożyczki w sytuacji, gdy ubezpieczony został zatrzymany przez organa ścigania i konieczne jest opłacenie kaucji, aby uzyskać zwolnienie z aresztu;
12. Pomocy w przypadku kradzieży;
13. Przekazywanie wiadomości rodzinie, zakładowi pracy lub innej wskazanej osobie na życzenie ubezpieczonego w sytuacji, gdy nieprzewidziane zdarzenie powoduje zmiany w przebiegu podróży;
14. Poszukiwanie ubezpieczonego w górach lub na morzu organizacja poszukiwania i pokrycie kosztów akcji ratowniczej prowadzonej przez wyspecjalizowane jednostki ratownicze do momentu odnalezienia poszukiwanego;
15. Ratownictwo zapewnienie pomocy medycznej od momentu odnalezienia ubezpieczonego do chwili przewiezienia go do najbliższego szpitala;

2. Ubezpieczony:

żeglarz biorący udział w „rejsach turystycznych”

3. Przedmiot ubezpieczenia:

KL, NNW, Assistance – wariant pełny

4. Suma ubezpieczenia:

KL-25.000 EUR

5. Rejon żeglugi:

Wody europejskie                                        

6. Wiek ubezpieczonych:

13-75 lat

7. Okres ubezpieczenia:

01.01.2011 – 31.12.2011

8. Czas trwania jednego rejsu:

7-21 dni

9. Obsada jednej jednostki:

max. 8 osób

10. Składka:

0,95 EUR / osobodzień

[przeliczana na PLN po kursie średnim NBP tabela A na dzień

wystawienia dokumentów]